Proteomics Core Facility
EMBL Heidelberg, Meyerhofstraße 1, 69117 Heidelberg, Germany

Tel:
+49 6221 387-8167 or 387-8388
Fax:
+49 6221 387-8242
E-mail:

 

Staff

Jeroen_s

joanna_s

Stefan_s

Mandy_s1

Jeroen Krijgsveld

 Joanna Kirkpatrick

Stefan Leicht 

Mandy Rettel 

For questions regarding larger projects, contact the Head of the Facility:

Jeroen Krijgsveld
jeroen.krijgsveld@embl.de
Tel: +49 6221 387-8560

Travel to EMBL Heidelberg

Accommodation